Bye Bye, Earth

Crunchyroll, WOWOW và Sony Pictures vừa lên tiếng công nhận rằng sẽ đồng chuyển thể bộ tiểu thuyết Bye Bye, Earth…