Phương trình điện li CH3COOH – VnDoc.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Ch3cooh là chất điện li mạnh hay yếu

Phương trình điện li CH3COOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch.

>> Mời các bạn tham khảo một số phương trình điện li

 • Phương trình điện li Cu(NO3)2
 • Natri florua trong trường hợp nào không dẫn điện
 • NaHSO3 là chất điện li mạnh hay yếu
 • CH3COOK là chất điện li mạnh hay yếu
 • Phương trình điện li của HBrO4
 • Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh
 • Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li
 • Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa

1. CH3COOH là chất điện li mạnh hay yếu

CH3COOH là chấy điện li yếu

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, …

2. Phương trình điện li của CH3COOH

CH3COOH là axit hữu cơ yếu nên khả năng phân li ra H+ kém, do đó là chất điện li yếu.

3. Câu hỏi bài tập liên quan.

3.1. Câu hỏi tự luận

Đáp án hướng dẫn giải

CH3COOH rightleftharpoons CH3COO- + H+

CH3COONa phân li trong dung dịch như sau :

CH3COONa → CH3COO- + Na+

Sự phân li của CH3COOH là quá trình thuận nghịch. Đây là cân bằng động. Khi hoà tan CH3COONa vào thì nồng độ CH3COO- tăng lên, làm cho cân bằng (1) chuyển dịch từ phải sang trái, nên nồng độ H+ giảm xuống.

Đáp án hướng dẫn giải

a)

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+

NaOH → Na+ + OH-

b)

Phương trình phân tử: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

Phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Phương trình phân tử: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Phương trình ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Đáp án hướng dẫn giải

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+ ⇒ là chất điện li yếu.

NaCl → Na+ + Cl- ⇒ là chất điện li mạnh.

C2H5OH không phải là chất điện li.

H2O ⇄ H+ + OH- ⇒ là chất điện li yếu.

Đáp án hướng dẫn giải

Chất điện li gồm: NaOH, HF, HBr, CH3COOH , HCOONa, NaCl, NH4NO3

Chất điện li mạnh gồm: NaOH, HBr, HCOONa, NaCl, NH4NO3

Đáp án hướng dẫn giải

C2H5OH tan trong nước nhưng không phân li ra ion => không có khả năng dẫn điện.

CH3COOH là chất điện li yếu => dẫn điện yếu hơn so với 2 muối

Cùng nồng độ 0,2 mol/l thì: NaCl → Na+ +Cl− ; K2SO4 → 2K+ + SO42−

K2SO4 phân li ra nhiều ion hơn nên dẫn điện mạnh hơn NaCl.

=> C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4

Đáp án hướng dẫn giải

nH2SO4 = 0,2 (mol)

Phương trình điện li

H2SO4 → 2H+ + SO42-

nOH−= nH+ = 2nH2SO4= 2.0,2 = 0,4 (mol)

Phương trình điện li

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH−

nBa(OH)2 = 1/2nOH−= half of.0,4 = 0,2 (mol)

=>VBa(OH)2 = n:CM =0,2:0,5 =0,4 (l)

3.2. Câu hỏi trắc nghiệm điện li

Câu 1. Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch nước đường.

C. Dung dịch rượu.

B. Dung dịch giấm ăn.

D. Dung dịch glixerol.

Câu 2. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. NaCl rắn, khan.

C. BaCl2 nóng chảy.

B. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 3. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HClO, Na2S, Mg(OH)2, K2CO3.

B. HClO4, H2SO4, Ba(OH)2, KMnO4.

C. H2SO4, NaOH, KCl, HF.

D. Ba(OH)2, NaOH, CH3COOH, KCl.

Câu 4. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HF, Na2S, Pb(OH)2, K2CO3.

B. HNO3, H2SO4, KOH, NaF

C. H2SO4, KOH, NaCl, H2S.

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Câu 5. Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. H+, CH3COOH, CH3COO-, H2O.

D. H+, CH3COOH, CH3COO-, .

Câu 6. Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li

Câu 7. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

C. Ba(OH)2 trong nước.

B. CH3COOK trong nước.

D. KHSO4 trong nước.

Câu 8. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa – khử.

Câu 9. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Câu 10. Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

A. HCl → H+ + Cl-

B. CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO-

C. H3PO4 ⇔ 3H+ + PO43-

D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

4. Một số phương trình điện li hóa học

 • Phương trình điện li NaNO3
 • Phương trình điện li NaClO3
 • Phương trình điện li Fe(NO3)2
 • Phương trình điện li Fe2(SO4)3
 • Phương trình điện li Al(OH)3
 • Phương trình điện li NaOH
 • Phương trình điện li của FeCl3
 • Phương trình điện li của H3PO4
 • Phương trình điện li của H2SO4
 • Phương trình điện li của KClO3
 • Phương trình điện li NaHCO3
 • Phương trình điện li HClO4
You might also like