15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án – VnDoc.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

Thư viện đề thi lớp Four mời các bạn tham khảo bộ đề thi học kì 2 lớp Four môn Tiếng Anh có đáp án năm 2022 – 2023 dưới đây. Các em đừng quên tham khảo 15 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp Four có đáp án để đạt được kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2 lớp Four năm 2022 – 2023 sắp tới. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

⇔ Tham khảo thêm Đề cương ôn tập Tiếng Anh Four mới: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp Four NEW

A. Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh mới nhất

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp Four ôn thi học kì 2 tiếng Anh Four hiệu quả, VnDoc.com luôn luôn cập nhật rất nhiều tài liệu luyện thi môn tiếng Anh lớp Four cuối học kì 2 có đáp án khác nhau. Mời bạn đọc click on vào từng đường hyperlink dưới đây & obtain thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh Four kì 2 hiệu quả:

 • 5 Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2022 có đáp án
 • 20 đề thi kiểm tra môn tiếng Anh lớp Four có đáp án
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp Four có file nghe số 3
 • Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp Four có file nghe số 2 năm 2021
 • Đề thi Tiếng Anh lớp Four học kì 2 năm 2021 có file nghe
 • Three Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2021 số 4
 • Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp Four năm 2021
 • Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi tiếng Anh lớp Four học kì 2 i-Be taught Sensible Begin năm 2021
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp Four học kì 2 năm 2020 – 2021
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp Four học kì 2 năm 2019 – 2020
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp Four học kỳ 2 năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 5
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 5
 • Đề thi tiếng Anh lớp Four học kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 5
 • Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp Four năm 2019 – 2020 số 5
 • Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 4
 • Đề thi tiếng Anh lớp Four học kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 4
 • Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp Four năm 2019 – 2020 số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 3
 • Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp Four năm 2019 – 2020 số 3
 • Đề thi tiếng Anh lớp Four học kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 2
 • Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp Four năm 2019 – 2020 số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp Four học kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020
 • Đề thi tiếng Anh lớp Four học kỳ 2 năm 2019 – 2020
 • Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp Four năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp Four môn tiếng Anh năm 2019 – 2020

B. Bộ đề tiếng Anh học kì 2 lớp Four các năm trước

I. Đề tiếng Anh lớp Four học kì 2 có đáp án – Đề số 1

PART 1: LISTENING (5pts)

Query 1: Pay attention and match (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 2: Pay attention and circle (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 3: Pay attention and quantity (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 4: Pay attention and tick (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 5: Pay attention and full (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

B: It is 35.000 dong.

PART 2: READING AND WRITING (4pts)

Questions 6: Look and browse. Put the tick (V) or cross (X) within the field. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 7: Learn and reply the questions. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

1. What do Phong, Nam and Mai like doing?………………………………………………………..

2. What animal does Nam like?………………………………………………………………

3. What animal does Phong like?…………………………………………………………………….

4. Why does Mai just like the giraffes?……………………………………………………………………

Query 8: Full the sentences (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 9: Full the passage (1pt)

digital camera purchase countryside mates

Linda and his (1)……………………… are going to have a picnic subsequent Sunday. They’ll the (2)……………………….. They’ll (3)…………………… some meals, fruit and drinks. Linda goes to take a (4)…………………………. so they’re going to take some pictures. And they’re going to have loads of enjoyable.

PART 3. SPEAKING (1pt)

1. Pay attention and repeat 2. Level, ask and reply

3. Pay attention and remark 4. Interview

⇔ Tham khảo thêm đề thi Tiếng Anh lớp Four có file nghe: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp Four có file nghe HOT

II. Đề thi môn tiếng Anh lớp Four học kì 2 có đáp án – Đề số 2

Half 1. Listening (20′)

Query 1. hear and quantity (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 2. hear and shade (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 3. hear and draw a line (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 4. hear and tick (1pt)

Instance: What time do you go to highschool?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

1. What’s your favourite meals?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

2. The place did you go?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

3. What competition do you want finest?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

4. What’s your father job?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 5. hear and full (1pt)

Instance: A: What’s your grandfather job?

B: He’s a farmer.

1. A: What animal is that?

B: It is a……………………..

2. A: The place does your father work?

B: He works in a………………………..

3. A: What’s………………………..?

B: It’s a huge competition.

4. A: What’s your favourite drink?

B:………………………….

PART II. READING AND WRITING (20’)

Query 6. Look and browse. Put a tick or cross within the field as examples (1pt).

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 7. Learn and write ONE appropriate phrase in every hole (1pt).

FAVOURITE ANIMALS

Title likes doesn’t like

Phong giraffes, monkeys zebras, crocodiles, tigers

Mai zebras, rabbits, giraffes bears, elephants

Tuan crocodiles, goldfish, monkeys giraffes, zebras

1. Phong and Mai like …………………..

2. Tuan and Phong don’t like ……………………

3. Mai doesn’t like bear and …………………

4. Tuan likes goldfish , monkeys and ……………………..

Query 8. Have a look at the images. Have a look at the letters. Write the phrases. (1 pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 9. Select a phrase and write it subsequent to numbers from 1-4.(1 pt)

Hoi An instructor hospital foods and drinks physician digital camera

That is my father. He’s a (0) physician. He works in a (1)……………….. He’s all the time busy. On theweekend , we regularly have a picnic to (2) ………………… We frequently go there by automobile. I like swimming very a lot.

We frequently take a (3) ……………….. as a result of my father prefer to take loads of pictures. We additionally take(4)……………………………., too.

ĐÁP ÁN

A. PAPER 1: LISTENING (5pts): 20 minutes

Query 1 . Pay attention and quantity: (1pt)

1 – E ; 2 – C ; 3 – D ; 4 – B

Query 2. Pay attention and shade: (1pt)

1. Orange 2. inexperienced 3. yellow 4. brown

Query 3. Pay attention and match: (1pt)

Instance: LUSY – A

1. PHONG-B,C 2. NAM-E 3. JANE-A 4. TONY – D

Query 4. Pay attention and tick the right image: (1pt)

1- B 2- A 3- C 4- A

Query 5. Pay attention and full: (1pt)

1. giraffe 2. discipline 3. Christmas 4. orange juice

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Query 6. Look and browse. Put a tick or cross within the field as examples (1pt).

1. X 2. √ 3. √ 4. X

Query 7. Learn and write ONE appropriate phrase in every hole (1pt).

1. giraffes 2. zebras 3. elephants 4. crocodiles

Query 8. Have a look at the images. Have a look at the letters. Write the phrases. (1 pt)

1. tiger 2. lantern 3. noodles 4. rooster

Query 9. Select a phrase and write it subsequent to numbers from 1-4.(1 pt)

1. hospital 2. Hoi An 3. digital camera 4. foods and drinks

⇔ Xem thêm Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Four có đáp án: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp Four năm học 2018 – 2019

III. Đề ôn tập tiếng Anh lớp Four học kỳ 2 có đáp án – Đề số 3

PART 1. LISTENING

Query 1: Pay attention and quantity. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 2: Pay attention and tick. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 3: Pay attention and draw a line.(1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 4: Pay attention and color. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 5: Pay attention and write. (1pt)

1. A: How a lot is that this T-shirt?

B: It’s ……………………………

3. A: What’s your favorite meals?

B: It’s …………………………….

2. A: The place are you going?

B: I’m going to ………………………

4. A: What’s your father’s job?

B: He’s ………………………………

PART 2. READING AND WRITING

Query 6: Match the questions in column A with the solutions in column B. (1pt)

A

B

1. The place is he going subsequent month?

2. How a lot is the skirt?

3. Let’s go to the zoo.

4. What does she seem like?

a. 50,000 dong.

b. She is younger and tall.

c. Nice thought.

d. He’s going to Phu Quoc island.

Query 7: Select the phrase within the field and write the right reply. (1pt)

rooster in a hospital Ha Lengthy Bay a shirt and denims

1. The place does she work?

2. The place are you going this summer time?

3. What’s your favourite meals?

4. What’s she carrying?

Query 8: Look, learn and write the phrases. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 9: Full the sentences. (1pt)

job milk breakfast faculty o’clock dinner

Every single day I rise up at six (1)…………………. I take a bathe and dress. Then I’ve bread and eggs for my (2)…………………………. I drink a glass of (3)………….. It’s my favorite drink. Lastly, I put together to go to (4)………………. What time do you rise up? What do you might have for breakfast?

PART 3. SPEAKING (1pt)

Query 10. Work in pairs. Ask and reply questions:

1. How many individuals are there in your loved ones?

……………………………………………………………………..

2. What does your mom seem like?

……………………………………………………………………..

3. When’s Academics’ Day?

……………………………………………………………………..

4. What do you do on Academics’ Day?

……………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

Half 1: Listening

Query 1: Pay attention and quantity. (1pt)

1. What do your mother and father do, Mai? – My mother and father are farmers.

2. My mom is a physician.

3. The place does she work? In hospital.

4. My uncle is a employee. He works in a manufacturing unit.

1.d 2.c 3.a 4.b

Query 2: Pay attention and tick. (1pt)

1. What time is it? – It’s six thirty.

2. Do you want fish? No, I don’t. I like rooster

3. Would you want some water? Sure, please. I’m thirsty.

4. What do you do at Tet, Mai? – I go to my grandparents.

1.c; 2.b; 3.a; 4.c

Query 3: Pay attention and draw a line.(1pt)

1. Let’s go to the bookshop. Why do you wish to go to the bookshop, Hoa? As a result of I need tobuy some books.

2. Do you want denims, Linda? -Sure, I do

3. Why don’t you want crocodiles, Tom? – As a result of they’re scary and harmful.

4. Do you want T-shirt, Peter? Sure, I do. I like purple T-Shirt.

1-Hoa-C; 2-Linda – D 3-Tom-A; 4-Peter-B

Query 4: Pay attention and color. (1pt)

1.A: What are you able to see within the image?

B: An elephant and a lion.

A: Excellent. Are you able to color the elephant?

B: Sure. What color would you like?

A: How about grey?

B: Grey? OK.

A: Properly executed.

B: Oh. I like grey elephant very a lot.

2.A: Are you able to color the lion orange?

B: Orange? OK. I’m colouring now.

A: Good job.

Query 5: Pay attention and write. (1pt)

1.A: How a lot is the T-shirt?

B: It’s 50,000 dong.

2.A: The place are you going?

B: I’m going to the bookshop.

3.A: What’s your favorite meals?

B: It’s rooster.

4. A: What’s your father’s job?

B: He’s a physician.

Half 2: Studying and Writing

Query 6: Match the questions in column A with the solutions in column B. (1pt)

1-d 2-a 3-c 4-b

Query 7: Select the phrase within the field and write the right reply. (1pt)

1-in hospital

2- Ha Lengthy Bay

3- Rooster

4- a shirt and denims

Query 8: Look, learn and write the phrases. (1pt)

1.footwear 2. noodles 3. apple juice 4. household

Query 9: Full the sentences. (1pt)

Every single day I rise up at six (1) o’clock. I take a bathe and dress. Then I’ve bread andeggs for my (2) breakfast . I drink a glass of (3) milk . It’s my favorite drink. Lastly, I prepareto go to (4) faculty . What time do you rise up? What do you might have for breakfast?

PART 3. SPEAKING (1pt)

Query 10. Work in pairs. Ask and reply questions

IV. Đề thi môn tiếng Anh lớp Four học kì 2 có đáp án

A. LISTENING

I/ Pay attention and match: (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

II/ Pay attention and circle: (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

III/ Pay attention and quantity: (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

IV/ Pay attention and tick: (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

V/ Pay attention and full: (1pt)

1- This bike is black and orange.

2- It is obtained __________ wheels.

3- I can ___________. I can swim. And I can skateboard.

4- Are they _________?

– No, they are not.

5- ________ is our new whiteboard.

B. READING

I. Reply the questions (0.75đ)

1. Have you ever obtained fries? 2. Has he obtained rooster?

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

– No, I have never. …………………………

3. Have you ever obtained salad? 4. Has she obtained a milkshake?

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

…………………… ……………………

II. Write Sure or No (0.75đ)

My identify’s Peter. I’m going to Orange Park College. Have a look at these photos of my faculty.

Our classroom is upstairs. It’s totally huge and shiny.

I am at school 3C. There are 12 ladies and 14 boys in my class. Our instructor is Mrs Cooper.

There are many photos and posters on the wall.

There’s a swimming pool too. I like my faculty.

1. His identify is Peter. Sure

2. Their classroom is downstairs. ………..

3. The classroom could be very small and shiny. ………….

4. Peter is at school 3C. ………….

C. WRITING

I. Look and write (0.75đ)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

1. classroom 2. _ _ _ _ _ _ _ _

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

3._ _ _ _ 4. _ _ _ _ _ _

II. Full the sentences (0.75đ)

1. Are you sizzling ? No, we aren’t.

2. Is she hungry ? Sure, ……………..

3. Is he pleased ? No, ……………..

4. Are they thirsty ? Sure, ……………

ANSWER KEYS

A. Listening: (5pts)

1. Pay attention & match: (4×0.25pt)

1. mẫu 2. C 3. A 4. D 5. E

2. Pay attention and circle: (4×0.25pt)

1. mẫu; desk; classroom; pc; pencil case

3. Pay attention and quantity: (4×0.25pt)

1. mẫu 2. fries 3. salad 4. rooster 5. milkshake

4. Pay attention and tick: 4×0.25pt)

1. Ex 2.b 3.b 4. a 5. a

5. Pay attention and full: (4×0.25pt)

1. mẫu 2. three 3. skate 4.sizzling 5. That

B. Studying: (1.5pts)

1. Reply the questions: (3×0.25 pt)

a. mẫu 2/ No, he hasn’t 3/ Sure, I’ve 3/ No, she hasn’t

2. Write Sure or No: (3×0.25 pt)

a. mẫu b. No c. No d. Sure

C. Writing (1.5pts)

1. Look and write: (3×0.25pt)

a) mẫu b) pc c) chilly d) hungry

2. Full the sentences: (3×0.25pt)

1. mẫu

2. Sure, she is

3. No, he is not

4. Sure, they’re

V. Đề kiểm tra tiếng Anh Four học kì 2 có đáp án số 5

A. LISTENING

Query 1: Pay attention and match (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 2: Pay attention and quantity (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 3 : Pay attention and write the lacking phrases (1pt)

1. Let’s go to the ____________________.

2. I wish to purchase a ____________________.

3. There’s a _____________________ close to my house.

4. Her sister works in a _______________.

Query 4. Pay attention and tick (v). (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 5: Pay attention and shade Four objects as you hear (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and browse. Put the tick (V) or cross (X) within the field (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 7: Have a look at the images and write the phrases: (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Query 8: Look and browse. Write YES or NO. (1pt)

Pricey Phong,

I am Jack. Yesterday was enjoyable and stress-free. I obtained up late. Within the morning, I cleaned my room. Within the afternoon, I watered the flowers within the backyard. Then I did my homework. Within the night, I chatted on-line with my good friend Nam. We talked about our favourite movies. What did you do yesterday?

Jack

1. Jack obtained up early. ……No……

2. Within the morning, he cleaned the lounge. ………………

3. Within the afternoon, he labored within the backyard. ………………

4. Then he did his homework. ………………

5. Within the night, he chatted on-line together with his good friend Mai. ………………

Query 9: Full the passage: (1pt)

physician mom sports activities younger biking

A: That is my (1) mom.

B: Who? Is she (2) ………………………….. over there?

A: Sure, she is. She likes (3) ………………………….. .

B: What does she do?

A: She’s a (4) ……………………….

B: What does she seem like?

A: She’s tall and (5) ……………………….

PART 3: SPEAKING

Query 10. (1pt)

1. Pay attention and repeat 2. Level, ask and reply

3. Pay attention and remark 4. Interview

ĐÁP ÁN

Query 1: Pay attention and match (1pt) (observe 45)

Phong and Linda: bookshop, books

Mai and Tony: Grocery store, drinks

Query 2: Pay attention and quantity (1pt) (observe 23)

a – 3; b – 1; c – 2; d – 4;

Query 3: Pay attention and write the lacking phrases (1pt) (observe 50)

1. Let’s go to the bookshop.

2. I wish to purchase a e book.

3. There’s a bakery close to my house.

4. Her sister works in a grocery store.

Query 4. Pay attention and tick (V) . (1pt) (observe 84)

1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – a;

Query 5: Pay attention and shade Four objects as you hear (1pt) (observe 56)

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and browse. Put the tick ( ) or cross ( X ) within the field (1pt)

1 – X; 2 – V; 3 – X; 4 – V;

Query 7: Have a look at the images and write the phrases: (1pt)

1 – Yesterday I noticed a crocodile.

2. My sister is a employee.

3. Driver is my favourite job.

4. Would you prefer to see a kangaroo?

Query 8: Look and browse. Write YES or NO. (1pt)

2 – No; 3 – Sure; 4 – sure; 5 – No;

Query 9: Full the passage: (1pt)

2 – biking; 3 – sports activities; 4 – physician; 5 – younger;

VI. Đề thi Anh văn lớp Four học kỳ 2 có đáp án số 6

I. Tìm từ khác với các từ còn lại: (2ms)

0. a. inexperienced b. blue c. milk d. purple

1.a. cake b. giraffe c. bread d. ice cream

2.a. monkey b. tiger c. lion d. water

3.a. offended b. pleased c. sunny d. drained

4.a. turtle b. bears c. rabbits d. elephants

II. Nhìn tranh và trả lời câu hỏi: (1,5ms)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2016

III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (3m)

1. I ……………. my tooth day-after-day.

a. wash b. stroll c. brush

2. Would you like …………..? – Sure, I do.

a. orange automobile b. a orange automobile c. an orange automobile

3. What would you like? – I need ……………………..

a. a sandwich b. a sandwichs c. sandwiches

4. Would you like milk? – …………………….

a.No, I do. b. Sure, I’m. c. Sure, I do.

5. ……………… pens are there? – There are two pens.

a.How previous b. How c. What number of

6. How is the …………….? – It’s snowy.

a.climate b. desk c. solar

7. What do you want? – I like elephants …….. rabbits.

a.an b. and c. X

8. There ………….. eleven flowers.

a. are b. is c. am

9.I do not …………. the turtle day-after-day.

a. brush b. eat c. feed

10. Are you scared? – No, ……………………. .

a. I’m. b. am I not. c. I am not.

11. I need rooster. I do not need ………………. .

a. tiger b. fish c. frog

12. My favourite shade is ………………….. .

a. an orange b. a orange c. orange

IV. Sắp xếp lại: (2ms)

0. hungry/ am/ I => I’m hungry.

1. I/ like/ tigers/ do not =>………………………………………….

2. you/ need/ little/ do/ a/ ball/? =>………………………………………….

3. day-after-day/ I/ the/ pet/ cat =>…………………………………………

4. your/ what/ favourite/ is/ shade/? =>………………………………………….

V. Viết từ trái nghĩa với từ cho sẵn: (1,5ms)

0. quick ≠ lengthy 1. huge ≠ ……………

2. unhappy ≠ ……… 3. sizzling ≠ ……………

ĐÁP ÁN

I. Tìm từ khác với các từ còn lại: (2ms)

1 – b; 2 – d; 3 – c; 4 – a;

II. Nhìn tranh và trả lời câu hỏi: (1,5ms)

1 – I like cats.

2 – I need pizza.

3 – on;

III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (3m)

1 – c; 2 – c; 3 – a; 4 – c; 5 – c; 6 – a;

7 – b; 8 – a; 9 – c; 10 – c; 11 – b; 12 – c;

IV. Sắp xếp lại: (2ms)

1 – I do not like tiger;

2 – Would you like just a little ball

3 – I pet the automobile day-after-day.

4 – What’s your favourite shade?

V. Viết từ trái nghĩa với từ cho sẵn: (1,5ms)

0. quick ≠ lengthy 1. huge ≠ …..small……….

2. unhappy ≠ ….pleased….. 3. sizzling ≠ …….chilly……..

VII. Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp Four có đáp án số 7

PART 1: LISTENING

Query 1 : Pay attention and match (1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 2: Pay attention and quantity (1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 3: Pay attention and tick ( ) (1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 4 : Pay attention and write the lacking phrases or numbers (2ms)

1. Let’s go to the ………………………….. Nice thought!

2. Why do you wish to go to the bookshop?

As a result of I need some ……………………

3. How a lot is the costume?

It’s ………………………………… dong.

4. The place did you go final Sunday?

I went to Con Co …………………………

PART 2: READING AND WRITING

Questions 5: Look and browse. Put the tick ( ) or cross( X ) within the field (1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 6 : Look and browse. Write YES or NO (1m)

Tet is coming quickly. We’ve got loads of enjoyable. I get some new garments from my mother and father. My mates get some new garments their mother and father too. We go to Tet markets. We eat good meals. We go to our grandparents. We go to our academics and mates too. I like Tet very a lot.

1. I get some new garments from my sisters. ……….

2. We eat very a lot fruit on Tet vacation. ……….

3. We go to Tet market. ………..

4. We go to our grandparents, academics and mates. ………..

Query 7 : Have a look at the images and the letters. Full the sentences (1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 8: Full the passage (1m)

digital camera purchase countryside mates

Linda and his (1) ……………………… are going to have a picnic subsequent Sunday. They’ll the (2) ……………………….. They’ll (3) ……………………………… some meals, fruit and drinks. Linda goes to take a (4) …………………………. so they’re going to take some pictures. And they’re going to have loads of enjoyable.

PART 3. SPEAKING (1m) (5’)

1. Pay attention and repeat

2. Level, ask and reply

3. Pay attention and remark

4. Interview

ANSWER KEY

PART 1: LISTENING

Query 1 : Pay attention and match (1m)

1- c 2-d 3-a 4-b

Query 2: Pay attention and quantity (1 m)

A-2 B-Three C-1 D-4

Query 3: Pay attention and tick ( ) (1m)

1-A 2-B 3-B 4-A

Query 4 : Pay attention and write the lacking phrases or numbers (2ms)

1. grocery store; 2. rulers; 3. 80,000; 4. Island

PART 2: READING AND WRITING

Questions 5: Look and browse. Put the tick ( ) or cross( X ) within the field (1m)

1. V; 2. X; 3. X; 4. V

Query 6 : Look and browse. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Query 7 : Have a look at the images and the letters. Full the sentences (1m)

1. He’s a bus driver

2. Are they tigers

3. Why do you want monkeys?

4. We visited Phu Quoc Island

Query 8: Full the passage (1m)

(1) mates

(2) countryside

(3) purchase

(4) digital camera

TAPE TRANSCRIPT

PART 1: LISTENING

Query 1 : Pay attention and match

1. A: What’s your brother’s job?

B: He’s a taxi driver.

2. A: What’s your father’s job?

B: He’s a manufacturing unit employee.

3. A: What’s your father’s job?

B: He’s a physician.

4. A: What’s your father’s job?

B: He’s a farmer.

Query 2: Pay attention and quantity

1. A: Christmas’s coming quickly.

B: Sure. It’s a giant competition. We do a number of procuring.

2. A: Mid-Autumn Competition’s coming quickly.

B: Sure, it’s. I like consuming mooncakes.

3. A: What’s Tet, Mai?

B: It’s a giant competition in our nation.

4. A: Tomorrow is Youngsters’s Day.

B: Sure, it’s. We’ll see cartoons after class.

Query 3: Pay attention and tick ( )

1. A: What are they carrying?

B: They’re carrying T-shirt and shorts.

2. A: What’s your favorite drink?

B: It’s mineral water.

3. A: What’s she like?

B: She is cheerful.

4. A: What animal is that?

B: It’s a giraffe.

Query 4 : Pay attention and write the lacking phrases or numbers

1. Let’s go to the grocery store. Nice thought!

2. Why do you wish to go to the bookshop?

As a result of I need some rulers.

3. How a lot is the costume?

It’s 80,000 dong.

4. The place did you go final Sunday?

I went to Con Co Island

VIII. Đề thi học kì 2 lớp Four môn Anh có đáp án số 8

PART I: LISTENING: (20 minutes)

Query 1. Pay attention and quantity. (1pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 2. Pay attention and color (1pt).

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 3. Pay attention and draw the road. There’s an instance. (1pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 4. Pay attention and tick. (1 pt)

Instance: 1. C.

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 5. Pay attention and full. (1pt)

1. Lisa: I am hungry.

Jenny: What would you like?

Lisa: I need an …………………… Jenny: Right here you might be.

Lisa: Thanks.

2. Jenny: What would you like?

Scott: I need cake and ………………..

3. Kate: What’s your favourite shade?

Andy: I like ……………………

4. John: What do you want?

Andy: I like ……………..

PART II: READING AND WRITING: (15 minutes)

Query 6. Look and browse. Put a tick or cross within the field as examples (1pt).

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 7. Fill within the blanks (1pt)

favourite like about is

A: What’s your (1)……………………….shade ?

B: It (2)…………..purple. What (3)………………..you ?

A: I (4)……… inexperienced.

Query 8. Have a look at the images. Have a look at the letters. Write the phrases. (1 pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 9. Look and insert an appropriate phrase within the hole to finish the textual content. (1 pt)

I’m Kathy. My favourite meals is ……………… I all the time drink ……………. within the morning. I likeplaying…………………………. very a lot. I like ……………………., too.

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

PART III: SPEAKING: (5 minutes)

Query 1. Talking (1 pt)

1. Pay attention and repeat.

2. Level, ask and reply.

3. Pay attention and remark.

4. Interview.

IX. Đề thi tiếng Anh lớp Four kì 2 có đáp án số 9

PART I. LISTENING (20 minutes)

Query 1. Pay attention and quantity. (1 pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 2. Pay attention and write (1pt)

1. I………….need rooster.

2. Would you like…….…….……….?

3. I need an …………………….. 4. I like……..…………………….

Query 3. Pay attention and draw the road. There’s an instance. (1 pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 4. Pay attention and tick. (1 pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 5. Pay attention and full. (1pt)

1. Laura: I like ice-cream.

Bob: I like ice-cream,……….

2. Mary: What do you want ?

Jack: I like …………………….

3. Linda: Would you like milk ?

Tony: ……..,I……..

4. Binh: What would you like ?

Hoa: I ___________chicken

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Query 6. Look and browse. Put a tick ( ) or cross (X) within the field. (1pt).

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 7. Look and browse. Write Sure or No (1pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 8. Have a look at the images. Have a look at the letters. Write the phrases .(1 pt)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 9. Select a phrase from the field and write it subsequent to numbers from1-4. (1pt)

purple rooster pour spider

1. What’s your favourite shade? – It’s……………..

2. I need ……………..

3. Are you able to …………….. milk ?

4. Do you want ……………………….?

PART III SPEAKING (1pt) (5’)

Query 10.

1. Pay attention and repeat

2. Level, ask and reply

3. Pay attention and remark

4. Interview

X. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp Four kì 2 có đáp án số 10

PART 1: LISTENING

Query 1 : Pay attention and match (1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 2: Pay attention and quantity (1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 3: Pay attention and tick ( )(1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

QUESTION 4: hear and shade(1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 5 : Pay attention and write the lacking phrases or numbers (1m)

quick shirt T-shirt skirt

1. A: what’s your sister carrying right this moment/

B: she’s carrying …….., jean and footwear.

2. A: what’s she carrying right this moment?

B: she’s carrying a t- shirt, a protracted ……. and footwear

3. A: what’s she carrying right this moment?

B: she’s carrying a shirt , a ……..skirt and footwear.

4. A: what’s she carrying right this moment?

B: she’s carrying a ……., denims and footwear

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and browse. Put the tick ( ) or cross (X) within the field(1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 7 : Look and browse. Write YES or NO (1m)

Tet is coming quickly. We’ve got loads of enjoyable. I get some new garments from my mother and father. My mates get some new garments their mother and father too. We go to Tet markets. We eat good meals. We go to our grandparents. We go to our academics and mates too. I like Tet very a lot.

1. I get some new garments from my sisters. ……….

2. We eat very a lot fruit on Tet vacation. ……….

3. We go to Tet market. ………..

4. We go to our grandparents, academics and mates. ………..

Query 8 : Have a look at the images and the letters. Full the sentences (1m)

15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Query 9: Full the passage (1m)

digital camera, purchase, countryside, mates

Linda and his (1) ……………………… are going to have a picnic subsequent Sunday. They’ll the (2) ……………………….. They’ll (3)…………………… some meals, fruit and drinks. Linda goes to take a (4)…………………………. so they’re going to take some pictures. And they’re going to have loads of enjoyable

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING

Query 1: Pay attention and match(1m)

1- C 2 – D 3 – B 4 – A

Query 2: Pay attention and quantity (1 m)

1. D 2. C 3. B 4. A

Query 3: Pay attention and tick ( )(1m)

1 – A 2 – B 3 – A 4 – A

Query 4: hear and shade(1m

1. The jean is blue

2. The shirt is pink

3. The footwear are inexperienced

4. The T- shirt is purple

Query 5 : Pay attention and write the lacking phrases or numbers (1ms)

1. T- shirt

2. skirt

3. quick

4. shirt

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and browse. Put the tick (V) or cross( X ) within the field(1m)

1. V

2. X

3. X

4.V

Query 7 : Look and browse. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Query 8 : Have a look at the images and the letters. Full the sentences (1m)

1. He’s a bus driver

2. Are they tigers

3. Why do you want monkeys?

4. We visited Phu Quoc Island

Query 9: Full the passage (1m)

digital camera, purchase, countryside, mates

Linda and his (1) ………mates……………… are going to have a picnic subsequent Sunday. They’ll the (2) …………countryside…………….. They’ll (3)…………purchase………… some meals, fruit and drinks. Linda goes to take a (4)………………digital camera…………. so they’re going to take some pictures. And they’re going to have loads of enjoyable

Mời các bạn tải toàn bộ 15 đề thi tại đây: 15 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp Four có đáp án. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh Four hiệu quả khác nhauược cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

You might also like