Hình hộp chữ nhật có kích thước? – Luật Hoàng Phi

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Hình hộp chữ nhật có kích thước

Câu hỏi:

Hình hộp chữ nhật có kích thước?

A. Dài, rộng.

B. Dài, cao.

C. Rộng, cao.

D. Dài, rộng, cao.

Đáp án đúng D.

Hình hộp chữ nhật có kích thước dài, rộng, cao, hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện và có thể xem chúng là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại được xem là các mặt bên.

Giải thích lý do chọn đáp án dúng là D

– Khối đa diện là hình được bao bởi các đa giác phẳng, là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả bao gồm bề mặt hình đa diện đó. Tất cả những điểm không thuộc khối đa diện được gọi là điểm ngoài của khối đa diện.

– Các điểm thuộc khối đa diện nhưng không nằm trên hình đa diện ứng của khối đa diện ấy được gọi là điểm trong của khối đa diện. Tập hợp những điểm trong là miền trong, tập hợp các điểm ngoài được gọi là miền ngoài của khối đa diện.

– Các khối đa diện được xác định bởi cácd hình đa diện ứng với nó. Ta cũng gọi đỉnh, cạnh, mặt, điểm trong, điểm ngoài… của một khối đa diện theo thứ tự là đỉnh, cạnh, mặt, điểm trong, điểm ngoài… của hình đa diện tương ứng.

– Hình đa diện ( hay có cách gọi tắt là đa diện) là hình được tạo thành bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn các tính chất sau: Trong hình học, hình hộp chữ nhật là một hình không gian có 6 mặt đều là hình chữ nhật.

– Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện và có thể xem chúng là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại được xem là các mặt bên.

– Tính chất của hình hộp chữ nhật:

+ Hình chữ nhật có 12 cạnh, eight đỉnhvà 6 mặt;

+ Các đường chéo có hai đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm;

+ Diện tíchcủa hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau;

+ Chu vi của hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau.

– Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao:

Sxq = 2h(a + b)

– Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại: Stp = Sxq + 2ab

– Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích đáy và chiều cao: V = abh

– Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật, hình hộp chữ nhật có kích thước dài, rộng, cao.

– Hình lăng trụ đều được bao bọc bởi 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

– Hình chóp đều được bao bọc bởi mặt đáy là 1 hình đa giác và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

– Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy.

You might also like