Chất nào sau đây là muối axit – VnDoc.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Muối nào sau đây là muối axit

Chất nào sau đây là muối axit được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc biết thế nào là muối axit cũng như lấy ví dụ muối axit, giúp các bạn học sinh có thể nắm được nội dung khái niệm cách tốt nhất. Từ đó vận dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Muối nào sau đây là muối axit?

A. Na2CO3.

B. CH3COONa.

C. NaClO.

D. NaHSO4.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phân tử NaHSO4 có chứa nguyên tử H và có khả năng phân li ra H+:

NaHSO4 → Na+ + HSO4−

HSO4− ⇔ H+ + SO42−

Câu hỏi bài tập liên quan

Câu 1. Cho các sơ đồ chuyển hóa:

BaO + X → BaCl2; BaCl2 + Y → Ba(NO3)2; Ba(NO3)2 + Z → BaCO3.

Công thức của chất X, Y, Z lần lượt là

A. HCl; AgNO3; (NH4)2CO3

B. HCl; HNO3; Na2CO3

C. Cl2; AgNO3; MgCO3

D. Cl2; HNO3; CO2

Câu 2. Cho sơ đồ biến hóa: Ba → A → B → C → D → Ca. Hãy chọn thứ tự đúng của các chất A, B, C, D là

A. BaO; Ba(OH)2; BaCO3

B. BaO; BaCO3; Ba(HCO3)2; BaCl2

C. BaO; BaCO3; BaCl2; Ba(HCO3)2

D. BaCl2; BaCO3; BaO; Ba(HCO3)2

Câu 3. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết Four dung dịch không màu mất nhãn sau: NaOH, BaCl2, Ba(OH)2, NaCl

A. Quỳ tím dung dịch Na2SO4

B. dung dịch AgNO3

C. Dung dịch Cu(NO3)2

D. Quỳ tím và dung dịch HCl

Câu 4.Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là

A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.

C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.

D. HNO3, NaCl, Na2SO4.

Câu 5. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

C. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.

D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2.

Câu 6. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Câu 7. Trong các chất sau, chất nào là muối axit

A. H3PO4

B. NaH2PO4

C. NaCl

D. NaAlO2

Câu 8. Chất nào sau đây là muối axit

A. NaHSO4.

B. NaCl.

C. KNO3.

D. Na2SO4.

Câu 9. Dãy chất nào sau đây gồm các muối axit

A. NaHSO4, KHSO3, K2HPO3, KHCO3.

B. KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4.

C. NaHS, KHS, K2HPO3, Na2HPO4.

D. NaHCO3, KHSO3, K3PO4, NaH2PO4.

Câu 10. Dãy muối tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl

B. BaCO3, Na2SO3, CaCl2

C. CaCO3, CaCl2, MgCl2

D. BaCl2, Na2CO3, Mg(NO3)2

Câu 11. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:

A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.

B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.

C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.

D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+

Câu 12. Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

A. H2SO4

B. H2S

C. HCl

D. H3PO4

Câu 13. Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng ?

A. Tất cả các muối cacbonat đềutan trong nước.

B. Tất cả các muối cacbonat đều bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon dioxit.

C. Tất cả các muối cacbonat đều bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm.

D. Tất cả các muối cacbonat đều không tan trong nước.

Câu 14. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các muối trung hòa?

A. NaCl, MgSO4, Fe(NO3)3.

Câu 15. Cho các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau đây: H2SO4; Ba(OH)2; BaCl2; HCl; NaCl; NaOH. Có thể nhận biết các chất trong dãy trên bằng hóa chất nào sau đây?

A. Phenolphtalein.

B. Quỳ tím.

C. AgNO3.

D. Al (nhôm kim loại).

………………………………..

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Chất nào sau đây là muối axit, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức Trắc nghiệm Hóa học 11…

>> Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

  • Muối nào sau đây không phải là muối axit
  • Chất nào sau đây là muối trung hòa
  • Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính
  • Trong các chất sau chất nào không có tính lưỡng tính
You might also like