Giải bài tập tiếng anh 12 thí điểm, Tiếng Anh lớp 12 mới – Để học tốt

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Tiếng anh 12 mới

Grammar 2

2. Full the gaps with the the place needed. If an article shouldn’t be needed, write a cross (x).

(Hoàn thành các khoảng trống với “the” ở những chỗ cần thiết. Nếu không cần thiết, viết dấu chéo (x).)

1. Here is _______ guide you requested to borrow.

2. There are some experiences on _______ oil slick in _______ Mediterranean Sea.

3. _______ kangaroos are discovered solely in _______ Australia.

4. Angelina is working for a charitable organisation that helps _______ folks with disabilities.

5. Is _______United Arab Emirates a part of _______ South Asia or _______ Center East?

6. Final summer time, we travelled to many locations. We visited _______Taj Mahal in _______ India, climbed _______ Mount Everest in _______ Himalayas, and took a cruise to _______ Bahamas.

7. I really like _______ Spain. I discover _______ Spanish very pleasant, however I can not say a lot in _______ Spanish.

8. My favorite pastime is enjoying _______ guitar, however my greatest good friend prefers enjoying _______ tennis.

Lời giải chi tiết:

1. the

2. the, the

3. x, x

4. x

5. the, x, the

6. the, x, x, the, the

7. x, the, x

8. the, x

1. Here is the guide you requested to borrow.

(Đây là cuốn sách bạn hỏi mượn.)

Giải thích: vì “guide” đã được xác định nên sử dụng mạo từ “the” vì cả người nói và người nghe đều biết về quyển sách đó

2. There are some experiences on the oil slick in the Mediterranean Sea.

(Có nhiều báo cáo về tràn dầu trên biển Địa Trung Hải.)

Giải thích: “oil slick” đã được xác định nên sử dụng “the” vì nó ở vùng biển xác định; tên biển thì phải có the trước đó.

3. Kangaroos are discovered solely in Australia.

(Chuột túi chỉ được tìm thấy ở Úc.)

Giải thích: Tên 1 loài động vật nói chung thì không cần sử dụng mạo từ

4. Angelina is working for a charitable organisation that helps folks with disabilities.

(Angelina đang làm việc cho tổ chức từ thiện giúp đỡ người khuyết tật.)

Giải thích: Trước folks thì không cần sử dụng mạo từ.

5. Is the United Arab Emirates a part of South Asia or the Center East?

(Các tiểu vương quốc của Ả Rập thống nhất của Nam Á hay Trung Đông?)

Giải thích: Tên riêng nên phải sử dụng mạo từ the, trừ South Asia sẽ không có.

6. Final summer time, we travelled to many locations. We visited the Taj Mahal in India, climbed Mount Everest within the Himalayas, and took a cruise to the Bahamas.

(Mùa hè năm trước, chúng tôi du lịch đến nhiều nơi. Chúng tôi đã thăm Taj Mahal ở Ấn Độ, leo núi Everest ở Himalayas và đi tàu đến Bahamas.)

Giải thích: Tên riêng của các địa điểm sẽ có “the” trừ Mount Everest.

7. I really like Spain. I discover the Spanish very pleasant, however I can not say a lot in Spanish.

(Tôi yêu Tây Ban Nha. Tôi thấy người Tây Ban Nha rất thân thiện nhưng tôi không thể nói nhiều tiếng Tây Ban Nha.)

Giải thích: the + quốc tịch: để dùng diễn tả người nước của 1 quốc gia (the Spainish : người Tây Ban Nha)

8. My favorite pastime is enjoying the guitar, however my greatest good friend prefers enjoying tennis.

(Sở thích của tôi là guitar, nhưng bạn thân của tôi thích chơi quần vợt.)

Giải thích: Nhạc cụ thì cần thêm the, còn các môn thể thao thì không cần.

You might also like