Đề thi lớp 5 (năm 2023) | Đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Vietjack 5 toán

Tổng hợp đề thi lớp 5 các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lí, Tin học, Đạo đức học kì 1 & học kì 2 chọn lọc, có đáp án gồm các bài kiểm tra, bài thi giữa kì, cuối kì lớp 5.

Đề thi lớp 5 năm 2023 (các môn học)

Xem thử

Chỉ từ 100okay mua trọn bộ đề thi, giáo án, …. lớp 5 các môn học bản phrase có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi
 • Đề thi Giữa kì 1 lớp 5 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 1 lớp 5 năm 2023
 • Đề thi Giữa kì 2 lớp 5 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 2 lớp 5 năm 2023

100 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi Toán 5 Giữa kì 1

 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng cao năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (25 đề)
 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

Đề thi Toán 5 Cuối Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 nâng cao năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (10 đề)
 • Bộ 10 đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 có ma trận (10 đề)
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 theo Thông tư 22 chọn lọc (19 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

Đề thi Toán 5 Giữa kì 2

 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng cao năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 theo Thông tư 22 có ma trận (10 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Toán 5 Cuối Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 có đáp án (15 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 nâng cao năm 2023 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

104 Bài tập cuối tuần Toán 5 có đáp án

High 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án

Tuần 1

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3)

Tuần 2

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3)

Tuần 3

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Three có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Three có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Three có đáp án (Đề 3)

Tuần 4

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Four có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Four có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Four có đáp án (Đề 3)

Tuần 5

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án (Đề 3)

Tuần 6

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 có đáp án (Đề 3)

Tuần 7

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3)

Tuần 8

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Eight có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Eight có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần Eight có đáp án (Đề 3)

Tuần 9

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 3)

Tuần 10

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 3)

Tuần 11

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 3)

Tuần 12

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 có đáp án (Đề 3)

Tuần 13

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Đề 3)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Đề 4)

Tuần 14

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 3)

Tuần 15

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 3)

Tuần 16

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 3)

Tuần 17

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 3)

Tuần 18

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 3)

High 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án

Tuần 19

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 3)

Tuần 20

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 3)

Tuần 21

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3)

Tuần 22

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 3)

Tuần 23

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 3)

Tuần 24

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 3)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 4)

Tuần 25

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 3)

Tuần 26

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 3)

Tuần 27

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 3)

Tuần 28

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3)

Tuần 29

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Đề 3)

Tuần 30

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30 có đáp án (Đề 3)

Tuần 31

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3)

Tuần 32

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 3)

Tuần 33

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 33 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 33 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 33 có đáp án (Đề 3)

Tuần 34

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3)

Tuần 35

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 3)

Mục lục Đề thi Tiếng Việt lớp 5

Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 – 2023 có đáp án (10 đề)

 • Đề cương ôn tập Tiếng Việt lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2022 (11 đề)

 • Hệ thống kiến thức Tiếng Việt lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2022 (15 đề + ma trận)

 • Bộ 20 Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 5 Thông tư 27 có đáp án (10 đề)

Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1

 • (mới) Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 5 có đáp án (10 đề)

 • (mới) Bộ 15 đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

 • (mới) Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 có ma trận (20 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 5 Thông tư 27 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 – 2023 có đáp án (10 đề)

 • High 80 Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án

Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 – 2023 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Thông tư 27 có đáp án (9 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 5 có đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Giữa học kì 2 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 – 2023 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Thông tư 27 có đáp án (9 đề)

 • High 20 Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 2 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 có đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 2 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 1

Tuần 1

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 2

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 3

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần Three có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần Three có đáp án (5 phiếu)

Tuần 4

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần Four có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần Four có đáp án (5 phiếu)

Tuần 5

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 6

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 7

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 8

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần Eight có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần Eight có đáp án (5 phiếu)

Tuần 9

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 10

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 có đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 11

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 12

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 13

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 14

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 15

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 16

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 17

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 có đáp án (5 phiếu)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 2

Tuần 18

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 19

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 20

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 20 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 21

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 22

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 23

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 24

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 25

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 có đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 26

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 27

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 28

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 có đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 29

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 30

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 31

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 32

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 33

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 34

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Four phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 có đáp án (5 phiếu)

Tuần 35

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 có đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 có đáp án (5 phiếu)

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 5

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 (60 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 năm 2021 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa kì 2 năm 2021 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 năm 2021 (15 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (5 đề)
 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (Eight đề)
 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (7 đề)
 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (6 đề)
 • High 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án
 • High 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử & Địa Lí 5

 • Đề thi Học kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (10 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (10 đề)

Mục lục Đề thi Đạo Đức lớp 5

 • Đề thi Học kì 1 Đạo Đức lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (10 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Đạo Đức lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (10 đề)

Mục lục Đề thi Tin học lớp 5

 • Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (5 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022 có đáp án (5 đề)

Bộ đề ôn hè, đề thi khảo sát đầu năm

 • Bộ đề ôn hè từ lớp Four lên lớp 5 môn Tiếng Việt cực hay

 • Bộ đề ôn hè từ lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng Việt cực hay

 • Bộ đề ôn hè từ lớp 2 lên lớp Three môn Tiếng Việt cực hay

 • Bộ đề ôn hè từ lớp Three lên lớp Four môn Tiếng Việt cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1 môn Tiếng Việt cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp Three môn Tiếng Việt cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp Four môn Tiếng Việt cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Tiếng Việt cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp Eight môn Văn cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Văn cực hay

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Văn cực hay

Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán

 • Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán có đáp án năm 2023

 • Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 chọn lọc

 • Bộ đề luyện thi môn Toán vào lớp 6 năm 2023 cực hay

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2011 – 2012)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Bạch Liêu (năm 2011 – 2012)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Cao Xuân Huy

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Cầu Giấy (năm 2012 – 2013)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Giảng Võ (năm 2010)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hồ Xuân Hương (năm 2010 – 2011)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Lô-mô-nô-xốp (năm 2018 – 2019)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Lương Thế Vinh (Đề 1)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS MARIE CURIE (năm 2009)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2018 – 2019)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG (năm 2012 – 2013)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tri Phương

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Lương Thế Vinh (Đề 2)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2007)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2008)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2009)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2010)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2011)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2012)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2013)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2014)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2014)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2013)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2012)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2011)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2010)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2009)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2008)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2007)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2006)

 • Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Hà Nội-Amsterdam (năm 2005)

Các dạng Toán ôn thi vào lớp 6 chọn lọc

 • Các bài toán về số tự nhiên và chữ số có lời giải

 • Các bài toán về dấu hiệu chia hết có lời giải

 • Các bài toán về trung bình cộng có lời giải

 • Các bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu có lời giải

 • Các dạng toán có lời văn về phân số có lời giải

 • Các bài toán về dãy số viết theo quy luật có lời giải

 • Các bài toán về Tỉ số phần trăm có lời giải

 • Các bài toán Tính giá trị của biểu thức có lời giải

 • Các bài toán tìm x có lời giải

 • Các bài toán đánh số trang sách có lời giải

 • Các bài toán về tính tuổi có lời giải

 • Các bài toán trồng cây có lời giải

 • Các bài toán công việc chung – công việc riêng có lời giải

 • Các bài toán về chuyển động có lời giải

 • Cách giải toán bằng sơ đồ Ven có lời giải

 • Cách giải bài toán tính ngược từ cuối có lời giải

 • Cách giải bài toán bằng phương pháp giả thiết tạm

 • Các bài toán suy luận logic có lời giải

 • Cách giải các bài toán về chu vi và diện tích các hình

 • Cách giải bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch cực hay

 • Cách giải bài toán về Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương cực hay

Mục lục Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt

 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 1)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 2)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 3)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 4)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 6)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 7)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 8)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 9)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt có đáp án (Đề 10)

Mục lục Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 1)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 2)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 3)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 4)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 5)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 6)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 7)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 8)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Giảng Võ – Hà Nội)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Lômônôxốp – Hà Nội)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Lương Thế Vinh – Hà Nội)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Chuyên Amsterdam – Hà Nội)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội)
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (trường Marie Curie – Hà Nội)

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50okay
 • Kem khử mùi Dove giảm 30okay
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35okay
You might also like